Improvement Cymru recognised that crucial time savings could be made by care home and domiciliary staff if they could access the online information they need on a daily basis, in one place, either on a mobile phone or computer.

The Care Home Cymru team at Improvement Cymru worked in partnership with Public Health Wales and Welsh Government, to identify the information that staff need to access, and then provided the links on a one-stop Resource Platform. 

Jill Paterson, Director of Primary Care, Community and Long Term Care at Hywel Dda University Health Board, said:

“The availability of this App for our care home and domiciliary staff is a welcome development. Over the past few months particularly, we have recognised the importance of providing access to accessible information in a timely way. This App will enable frontline care staff to access information on the job. I would encourage all of our care home and domiciliary staff to download the App or visit the website today.”

It is available on both an app (English only) and a website (bilingual) to make it easy to access and view, via phone or desktop, in various locations where staff might be during their shift. Links include information on infection control, recognition of deterioration, mental health and wellbeing, COVID-19, training, guidance and useful contacts.

Rosalyn Davies, Programme Lead at Improvement Cymru, said:

“We are delighted to provide support for care home and domiciliary staff with this digital platform.  It enables busy staff to access key links and resources to stay up-to-date during this difficult time.  We would like to thank Public Health Wales, Welsh Government and partners from health and social care for their contributions and support.”

The Resource Platform can be accessed by:


Mae Gwelliant Cymru yn lansio Platfform Adnoddau newydd ar gyfer staff cartrefi gofal a gofal cartref

Roedd Gwelliant Cymru yn cydnabod y gallai staff cartrefi gofal a staff gofal cartref arbed amser hollbwysig pe byddai modd iddynt gael gafael ar yr wybodaeth ar-lein sydd ei hangen arnynt yn ddyddiol, mewn un lle, naill ai ar ffôn symudol neu gyfrifiadur.

Gweithiodd tîm Gofal Cartref Cymru yn Gwelliant Cymru mewn partneriaeth ag Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru, i nodi’r wybodaeth y mae angen i staff ei chyrchu, ac yna maent wedi darparu’r dolenni ar Blatfform Adnoddau un stop. 

Dywedodd Jill Paterson, Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol, Cymuned a Gofal Tymor Hir ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda:

“Mae argaeledd yr Ap hwn ar gyfer ein cartref gofal a’n staff cartref yn ddatblygiad i’w groesawu. Dros yr ychydig fisoedd diwethaf yn arbennig, rydym wedi cydnabod pwysigrwydd darparu mynediad at wybodaeth hygyrch mewn modd amserol. Bydd yr Ap hwn yn galluogi staff gofal rheng flaen i gael gafael ar wybodaeth am y swydd. Byddwn yn annog pob un o’n staff gofal cartref a staff cartref i lawrlwytho’r Ap neu ymweld â’r wefan heddiw.”

Mae ar gael ar ap (Saesneg yn unig) a gwefan (ddwyieithog) i’w gwneud hi’n hawdd gweld, dros y ffôn neu fwrdd gwaith, mewn gwahanol leoliadau lle mae staff yn ystod eu sifftiau.  Mae’r dolenni’n cynnwys gwybodaeth am reoli heintiau, nodi dirywiad, iechyd meddwl a llesiant, COVID-19, hyfforddiant, arweiniad a chysylltiadau defnyddiol.

Dywedodd Rosalyn Davies, Arweinydd Rhaglen Gwelliant Cymru:

“Rydym yn falch iawn o ddarparu cefnogaeth i staff cartrefi gofal a staff gofal cartref gyda’r Platfform Adnoddau sy’n darparu’r cysylltiadau sydd eu hangen ar staff prysur i gael yr wybodaeth ddiweddaraf yn ystod y cyfnod anodd hwn.  Hoffem ddiolch i Iechyd Cyhoeddus Cymru, Llywodraeth Cymru ac i’n partneriaid iechyd a gofal cymdeithasol am eu cyfraniadau a’u cefnogaeth.”

Gellir cael mynediad i’r Platfform Adnoddau trwy: