Image credit: Carmarthenshire County Council

Following an extensive period of planning and preparation, step-down patients in south west Wales will be among the first to be admitted to new field hospitals, Hywel Dda University Health Board has announced.

The move by the health boards comes as part of our ongoing response to the Covid-19 pandemic. The strategy involves around 30 beds being opened at both the Ysbyty Enfys Selwyn Samuel in Llanelli and at Ysbyty Enfys Carreg Las in Pembrokeshire for non-Covid patients from mid-November, which will allow the health board to better manage patient capacity and flow in our acute hospital sites.

The patients – who will be cared for by an experienced multi-professional team including nurses, therapists and patient liaison officers – have been assessed as no longer needing medical input, but still require some care before being discharged home or to a community care facility

Field hospitals have been established in each of the three counties of Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire as a precautionary measure to enable the NHS to respond to the current COVID pandemic.  Over the summer a small number of patients were admitted to the facility in Carmarthen as part of a pilot of the service, which has helped to inform how we use these sites safely and appropriately.

Please note – none of these hospitals have emergency departments or any other walk-in service and should not be accessed by members of our community. Visiting is restricted as per all other hospitals, but health care staff can help connect patients and their families, carers and friends.

Dr Meinir Jones, clinical lead for the field hospitals and transformation, explained:

“From the outset, we have committed to using these field hospitals flexibly based on the demand experienced as a result of the Coronavirus pandemic and this activity together with our normal unscheduled care activity has reached the level at which we agreed we would need additional capacity from the field hospitals.

“This level was set according to several considerations including the need to have the capacity to admit COVID patients to the main acute hospitals in line with demand across the system, being able to have the right number of patients to adhere to current infection prevention measures and new clinical guidelines, and to safely reinstate some other urgent and critical planned procedures for our patients.”

Staffing for the facilities has been made possible thanks to the flexibility of current health care staff in Hywel Dda, some of whom are temporarily working in different roles or increased hours; as well previous members of staff returning to work and additional recruitment.

Dr Jones added:

“Opening up these two hospitals will release some capacity in our acute sites and support the reinstating of other urgent planned procedures. We are acutely aware of the impact postponements have had on patients and their quality of life.”

“All of our field hospitals are available to respond quickly and flexibly should there be a need. Acute hospitals, due to their intensive care capacity, access to theatres and supplies such as oxygen, and the support network around the hospital, are best placed to deal with patients who need more acute medical intervention and so will continue to be the primary sites for acutely unwell patients (both COVID and non-COVID).”

Andrew Carruthers, Director of Operations at Hywel Dda UHB said:

“Central to our development of the field hospitals has been the flexibility they could allow us to be able to manage capacity and overall demand throughout this pandemic.

“COVID, unfortunately, is not going to simply go away, and so we need to base our plans not just on how we manage COVID patients, but also how we can restart other services and provide continuity of care across the system.

“Both our planning and delivery is and will continue to be based on national and local clinical advice and with the ultimate objective of keeping our population as safe as possible when they need to access our services for care.”


Bwrdd Iechyd i agor dau Ysbyty Maes yn Llanelli a Sir Benfro

Yn dilyn cyfnod helaeth o gynllunio a pharatoi mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi cyhoeddi y bydd cleifion sydd angen gofal llai dwys yn ne orllewin Cymru ymhlith y cyntaf i gael eu derbyn i ysbytai maes newydd.

Daw’r cyhoeddiad gan y Bwrdd Iechyd fel rhan o’u hymateb parhaus i bandemig Covid-19. Mae’r strategaeth yn cynnwys agor tua 30 o welyau yng Nghanolfan Selwyn Samuel yn Llanelli ac yn Ysbyty Enfys Carreg Las yn Sir Benfro ar gyfer cleifion nad ydynt yn Covid o ganol mis Tachwedd, a fydd yn caniatáu i’r bwrdd iechyd reoli cleifion a llif yn ein ysbytai acíwt yn well.

Mae’r cleifion – a fydd yn cael gofal gan dîm amlbroffesiynol profiadol gan gynnwys nyrsys, therapyddion a swyddogion cyswllt cleifion – wedi cael eu hasesu fel rhai nad sydd angen unrhyw fewnbwn meddygol, ond yn dal i fod angen rhywfaint o ofal cyn cael eu rhyddhau gartref neu i gyfleuster gofal yn y gymuned.

Mae ysbytai maes wedi’u sefydlu ym mhob un o dair sir Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro fel mesur rhagofalus i alluogi’r GIG i ymateb i’r pandemig COVID cyfredol. Dros yr haf derbyniwyd nifer fach o gleifion i’r cyfleuster yng Nghaerfyrddin fel rhan o beilot o’r gwasanaeth, sydd wedi helpu i lywio sut rydym yn defnyddio’r safleoedd hyn yn ddiogel ac yn briodol.

Nodwch – nid oes adran frys nac unrhyw wasanaeth cerdded-mewn arall yn unrhyw un o’r ysbytai hyn ac ni ddylai aelodau’r cyhoedd geisio eu defnyddio. Mae cyfyngiadau ar ymweld yr un fath â phob ysbyty arall, ond gall staff gofal iechyd helpu i gysylltu cleifion â’u teuluoedd, gofalwyr a ffrindiau.

Eglura Dr Meinir Jones, arweinydd clinigol yr ysbytai maes a thrawsnewid:

“O’r dechrau’n deg, rydym wedi ymrwymo i ddefnyddio’r ysbytai maes hyn mewn modd hyblyg yn seiliedig ar y gofyn o ganlyniad i’r pandemig Coronafeirws. Mae’r gweithgarwch hwn ynghyd â’n gweithgarwch arferol o ran gofal heb eu drefnu, wedi cyrraedd y lefel y cytunwyd arni fel y lefel y byddai angen capasiti ychwanegol o’r ysbytai maes.

“Gosodwyd y lefel hon yn ôl sawl ystyriaeth gan gynnwys yr angen i fod â’r gallu i dderbyn cleifion COVID i’r prif ysbytai acíwt yn unol â’r galw ar draws y system, gan allu cael y nifer iawn o gleifion i gadw at y mesurau atal heintiau cyfredol a chanllawiau clinigol newydd, ac i adfer rhai gweithdrefnau brys a chritigol eraill sydd wedi’u cynllunio, a hynny mewn modd diogel ar gyfer ein cleifion.”

Mae staffio ar gyfer y cyfleusterau wedi bod yn bosibl diolch i hyblygrwydd y staff gofal iechyd cyfredol yn Hywel Dda, y mae rhai ohonynt yn gweithio dros dro mewn gwahanol rolau neu’n gweithio mwy o oriau; yn ogystal ag aelodau blaenorol o staff sy’n dychwelyd i’r gwaith a recriwtio ychwanegol.

Ychwanega Dr Jones:

“Bydd agor y ddau ysbyty hyn yn rhyddhau rhywfaint o gapasiti yn ein safleoedd acíwt ac yn cefnogi adfer gweithdrefnau brys sydd wedi’u cynllunio. Rydym yn ymwybodol iawn o’r effaith y mae gohirio wedi’i chael ar gleifion ac ansawdd eu bywyd.”

“Mae pob un o’n hysbytai maes ar gael i ymateb yn gyflym ac yn hyblyg pe bai angen. Mae ysbytai acíwt, oherwydd eu gallu gofal dwys, mynediad i theatrau a chyflenwadau fel ocsigen, a’r rhwydwaith cymorth o amgylch yr ysbyty, yn y sefyllfa orau i ddelio â chleifion sydd angen ymyrraeth feddygol fwy acíwt ac felly byddant yn parhau i fod y prif safleoedd ar gyfer cleifion sy’n ddifrifol wael (COVID a heb fod yn COVID).”

Meddai Andrew Carruthers, Cyfarwyddwr Gweithrediadau BIP Hywel Dda:

“Yn ganolog i’n datblygiad o’r ysbytai maes bu’r hyblygrwydd y gallent ei ganiatáu i ni allu rheoli capasiti a’r galw cyffredinol trwy gydol y pandemig hwn.

“Yn anffodus nid yw COVID yn mynd i ddiflannu, ac felly mae angen i ni seilio ein cynlluniau nid yn unig ar sut rydym yn rheoli cleifion COVID, ond hefyd ar sut y gallwn ailgychwyn gwasanaethau eraill a darparu parhad gofal ar draws y system. 

“Mae ein cynllunio a’n darpariaeth yn seiliedig ar gyngor clinigol cenedlaethol a lleol, a bydd yn parhau i wneud hynny, gyda’r nod yn y pen draw o gadw ein poblogaeth mor ddiogel â phosib pan fydd angen iddynt ddefnyddio ein gwasanaethau i gael gofal”.


#

Comments are closed